На географічному факультеті функціонує науково-дослідний сектор гідроекології та гідрохімії, де науковці проводять дослідження в межах держбюджетної науково-дослідної теми 18БП050-01: «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін» Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Ободовський О.Г.

Напрями наукової діяльності науково-дослідного сектору:

 • Вивчення проблематики енергетичного потенціалу річок з використанням передового світового досвіду; оцінка перспектив реалізації енергетичного потенціалу в Україні та за кордоном;
 • Збір інформації та формування банку даних гідрологічних характеристик річок басейну річки Дніпро; польові дослідження енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра;
 • Дослідження умов та факторів руслоформування гірських річок й аналіз умов формування паводків на річках Закарпаття, визначення найбільш раціональних способів регулювання стоку води і наносів на гірських річках. Обґрунтування заходів з регулювання руслових процесів та якості річкових вод в системі комплексного протипаводкового захисту басейну р. Тиси у Закарпатській області;
 • Вивчення впливу Хмельницької та Рівненської АЕС на водні ресурси річок Горинь та Стир, розробка прогноз такого впливу.

  На факультеті створені і функціонують наукові напрями в рамках комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування» (Науковий керівник – Олійник Ярослав Богданович, акад. НАПН України, проф., д.е.н.):

‑ Регіональний географо-екологічний аналіз (Наукові керівники ‑ чл.-кор. НАПН України, проф.Шищенко П.Г., член-кор. НАН України, проф.Гродзинський М.Д., проф.Бортник С.Ю., проф.Дмитрук О.Ю.);

‑ Суспільно-географічні дослідження в Україні (наукові керівники ‑ академік НАПН України  проф.Олійник Я.Б., проф. Мезенцев К.В., проф. Любіцева О.О.);

‑ Гідроекологічні дослідження (наукові керівники ‑ проф. Хільчевський В.К., проф. Ободовський О.Г., проф. Сніжко С.І.);

‑ Картографічні та геоінформаційні дослідження (наукові керівники ‑ проф. Даценко Л.М., проф. Молочко А.М.).

Сучасні наукові публікації на факультеті

 1. Гавриленко О.П. Геоекологія і природокористування: монографія / О.П. Гавриленко. – К.: Видавець Бихун В.Ю., 2018. – 393 с.
 2. Олійник Я.Б. Територіальна ідентичність населення Подільського району: монографія / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк. К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 223 с.
 3. Самойленко В.М., Маляренко О.С. Моделювання регіонально-специфічної екомережі: монографія (електронна версія). К.: Ніка-Центр, 2017. – 196 с.
 4. Шищенко П.Г., Гавриленко О.П. Геоекологія України. К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017. – 494 с.
 5. Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В. та ін. Лінеаменти та морфоструктури центрального типу території Європи / Бортник С.Ю., Ковтонюк О.В., Лаврук Т.М., Погорільчук Н.М./ К.: Прінт-Сервіс, 2016.
 6. Бортник С.Ю., Дмитрук О.Ю. та ін. Природа Києва: сучасний стан та екологічні проблеми / Бортник С.Ю., Дмитрук О.Ю., Ободовський О.Г., Пазинич В.Г., Рудько Г.І., Сніжко С.І.,Стецюк В.В.,  Хільчевський В.К., Шевченко О.Г./ К.: Прінт-Сервіс, 2016.
 7. Масляк П.О. Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики. Монографія. Видавництво ВП "Едельвейс", 2017 ‑ 317с.
 8. Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Колективна моногра­фія / За ред. К. Мезен­­цева, Я. Олійника, Н. Ме­зенцевої. – К.: Видавництво «Фенікс». – 2017.
 9. Інноваційно-інвестиційний потенціал як основа конкурентоспроможності регіону (на прикладі Харківської області). Колективна монографія /К.В.Мезенцев, Л.М.Нємець та ін. За заг. ред. Л.М. Нємець, К.Ю.Сегіди. – Харків: ХНУ імені В.М.Каразіна, 2017. – 520 с.
 10. Kiptenko V.K., Doan P.V. The Geopolitical Trial of Tourism in Modern Ukraine in Tourism and Geopoiltics: Issues and Concepts from Central and Eastern Europe// Monograph. Edited by Derek Hall. CABI International. Oxfordshire, UK -Boston, USA. - 2017. – P. 51 - 86..
 11. Prusov, Doroshenko A. Computational Techniques for Modeling Atmospheric Processes. IGI Global Disseminator of Knowledge. 460 с.
 12. Issues and challenges of small hydropower development in the Carpathians region // Ободовський О.Г , Купріков І.В., Цвелих Є. М. - ТОВ."Поліграфцентр"Ліра"- Вільнюс, 2016.-с.195
 13. Haesaerts P., Damblon F., Gerasimenko N., Spagna P., Pirson S. Тhe Late  Pleistocene loess-palaeosol sequence of Middle Belgium // Quaternary International. – 2016 - vol. 411.-  p .   1-19
 14. Olena Pinchevska, Andriy Spirochkin, Ján Sedliačik, Rostislav Oliynyk Quality assessment of lumber after low temperature drying from the view of stochastic process characteristics // WOOD RESEARCH. - Vol 61 (6): 2016. - p.871-884.
 15. Gerasimenko N. The Last Interglacial vegetational patterns on the northern margins of the Black Sea // Proceedings of the Fourth Plenary Conference of IGCP 610 Project «From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary». – Tbilisi, Georgian National Academy of Sciences, 2016.- p.76-78
 16. Obodovskyi O., Danko K. Conditions of Sediment Transport of Styr Basin Rivers // Enviromental, Research, Engeneering and Menedggment; 2016 .- С.- 18-26
 17. Prusov V., Doroshenko A. Hydrodynamic Modeling of Industrial Pollutants Spreading in Atmosphere // Cybernetics and Systems Analysis, 6, http://springer.com/. - DOI: 10.1007/s10559-015-9745-6
 18. Grebin V. Optimization of Hydrographic and Water-management Regionalization of Ukraine according to World Approaches and Principles of the EU Water Framework Directive // Hydrobiological Journal – Вип. 5, Том: 52, ст.  81-92 - http://www.dl.begellhouse.com/ru/journals/38cb2223012b73f2,3a9407e0040b3802,639a5b0d1e3ba5dc.html
 19. Олійник Я.Б., Лук’янчук Е.Н.Роль региональных жилищно-коммунальных кластеров в реформировании жилищно-коммунальногохазяйства // East European Scientifis Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2015. – № 4(4). – P. 160-164.
 20. Kurach T. Формалізація та ранжирування властивостей чотирьох видів геозображень // Научные труды SWorld – 2015. Том: - Вип.: 39. – С. 48-57. - http://www.sworld.com.ua/konfer39/120.pdf
 21. Titova S. Cartographic ensuring of radio-ecological monitoring (on the example of the zone of Chernobyl power station average) // Сборник научных трудов SWorld – 2015. Том: Вип.:  J21501. – С. 3-8. - http://www.sworld.com.ua/e-journal/j21501.pdf
 22. Munich N. Sustainable Development in the School Geography Education: Current State and Trends. Case Studies in Russia, China and the Ukraine // Moscow-Ryazan: "Golos Gubernii" Pablishers, 2016.- с.160.
 23. Шищенко П.Г.,Гавриленко О.П. Геоекологія: термінологічний тлумачний словник // К.: ПП «ДІРЕКТ ЛАЙН», 2016.- 412с.
 24. Регіональні відміни природно-техногенної безпеки в Україні: монографія // Олійник Я.Б., Мельничук А.Л., Денисенко О.О., Кононенко О.Ю., Мельник Л.В., Кривець О.О., Сосюра С.Г. / К. ВПЦ «Київський університет», 2016. – 223 с.
 25. О. М. Маринич. Життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народж. : [спогади] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В. І. Олещенко ; редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.]. - Київ : Київський університет, 2015. - 351, [32] с.

Конференції

 • Міжнародна науково-практична конференція «Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років   досягнення та перспективи» (GTSNU);
 • Сьома міжнародна конференція з урбаністичної географії посткомуністичних країн CAT-ference. (CAT – Cities after Transition)
 • З’їзди Українського географічного товариства (12 з’їздів).
 • Міжнародна наукова конференція «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (7 конференцій).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія» (7 конференцій).
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна» (15 конференцій).
 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молоді науковці - географічній науці» (13 конференцій).