Факультет має два науково-дослідні сектори: регіональних проблем економіки та політики, гідроекології та гідрохімії, а також окремий науковий підрозділ при кафедрі землезнавства та геоморфології, наукові та науково-допоміжні співробітники яких проводять дослідження різних аспектів географічної науки:

Назви бюджетних тем які виконуються на факультеті:
 • 15БП050-01 «Розробка теоретико-методологічних засад, структури та програмного забезпечення інтерактивного електронного атласу великого міста (на прикладі міста Києва)». Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Бортник С.Ю.
 • 16БП050-01 «Гідроекологічна оцiнкa енергетичного потeнцiaлу piчок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клiмaту». Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Ободовський О.Г.
 • 16БП050-02 «Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій». Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Мезенцев К.В. 

Напрями наукової діяльності:

 • Вивчення проблематики енергетичного потенціалу річок з використанням передового світового досвіду; оцінка перспектив реалізації енергетичного потенціалу в Україні та за кордоном; збір інформації та формування банку даних гідрологічних характеристик річок басейну річки Дніпро; польові дослідження енергетичного потенціалу річок басейну Дніпра.
 • Дослідження умов та факторів руслоформування гірських річок й аналіз умов формування паводків на річках Закарпаття, визначення найбільш раціональних способів регулювання стоку води і наносів на гірських річках. Обґрунтування заходів з регулювання руслових процесів та якості річкових вод в системі комплексного протипаводкового захисту басейну р. Тиси у Закарпатській області. Вивчення впливу Хмельницької та Рівненської АЕС на водні ресурси річок Горинь та Стир, розробка прогноз такого впливу.
 • Вивчення параметрів та характеристик компонентів і факторів природного та соціального середовища при підготовці та прийнятті важливих управлінських рішень.
 • Формування геоінформаційної моделі-образу Києва для зберігання і використання інформації про урбо-соціо-економіко-природно-культурно-техногенні утворення; інформаційна підтримка архітектурно-планувальної діяльності; облік і паспортизація інженерно-мережевих об’єктів міста тощо.
 • Створення бази електронних карт цифрового атласу міста Києва.
 • Вивчення напрямів та особливостей просторових трансформацій міських територій України у пострадянський період, визначення основних типів викликів, з якими стикаються міські території України в процесі трансформацій.
 • Аналіз просторових трансформацій міських територій різних типів з використанням методів багатовимірного моделювання та соціологічного опитування з тестовим дослідженням, зокрема урбанізованих територій столичного, індустріальних та периферійно-аграрних регіонів.
 • Розробка моделей модернізації міських територій з обґрунтуванням доцільних напрямів територіального планування.
 На факультеті створені і функціонують такі наукові напрями в рамках програми "Регіональні проблеми раціонального природокористування":

- Регіональний географо-екологічний аналіз (Наукові керівники - чл.-кор. НАПН України, проф.Шищенко П.Г., член-кор. НАН України, проф.Гродзинський М.Д., проф.Бортник С.Ю., проф.Дмитрук О.Ю.);

- Суспільно-географічні дослідження в Україні (наукові керівники - член-кор НАПН України, проф.Олійник Я.Б., проф. Мезенцев К.В., проф. Любіцева О.О.);

- Гідроекологічні дослідження (наукові керівники - проф. Хільчевський В.К., проф. Ободовський О.Г., проф. Сніжко С.І.);

- Картографічні та геоінформаційні дослідження (наукові керівники - проф. Даценко Л.М., проф. Молочко А.М.).

Сучасні наукові публікації на факультеті

 1. О. М. Маринич. Життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народж. : [спогади] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В. І. Олещенко ; редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін.]. - Київ : Київський університет, 2015. - 351, [32] с.
 2. Kiptenko V. Destination Ukraine: Tourism Litmus of Transition to Green Economy / V. Kiptenko, P. Doan // Tourism in the Green Economy. M. V. Reddy, K. Wikes. — London : Routledge. — 2015. P. 210-224.
 3. Mezentsev K., Pidgrushnyi G., Mezentseva N. Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations, Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization // Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Monograph / Henn S., Lang T., Sgibnev W., Ehrlich K. (eds). New York : Palgrave Macmillan,   – P. 252-269.
 4. Obodoskiy A, Rozlach Z, Konovalenko O at all. Ideas, data and methods for the setup of water balance Atlas of the Western Ukraine. Germany, Dresden, 2013 – р.92.
 5. Запотоцкий С., Гукалова И., Гладкий А и др.. Конкурентоспособность территорий и качество жизни населения: подходы, оценки, песпективы. Монография; [Под ред И.В.Гукаловой]. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. - 246 с.
 6. Александровский А.Л., Величко А.А., Демкин В.А., Демкина Т.А., Дмитрук Ю.М., Герасименко Н.П. и др. Эволюция почв и почвенного покрова. Глава «Эволюция ландшафтов и почв Украины в голоцене». Москва, ГЕОС, 2015. - 924 с.
 7. Самойленко В.М., Олійник Я.Б., Вишкіна Л.П., Діброва І.О. Навчання географії: понятійно-термінологічний словник. К.: Ніка-Центр. - 2014. - 352 с.
 8. Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія. Підручник. - К.: "Знання". - 2014. - 550 с.
 9. Хільчевський В.К., Осадчий В.І., Курило С.М. Основи гідрохімії. Підручник. - К.: Ніка-Центр, 2012. – 312 с.
 10. Ободовский А.Г., А.П.Станкевич, С.А Афанасьев. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти. - К.: Кафедра 2012. - 448 с.
 11. Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Смірнов І.Г. та ін. Географія світового господарства (з основами економіки). – К.: Знання, 2011. – 640 с.
 12. Любіцева О.О., Романчук С.П. Паломництво та релігійний туризм. Навч. посібник. – К.: Альтерпрес, 2011. – 416 с.
 13. Сніжко С.І., Паламарчук Л.В., Затула В.І. Метеорологія. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2010 – 592 с
 14. Шищенко П.Г., Удовиченко В.В., Петрина Н.В. та ін. Фізична географія материків і океанів. Т.2. Європа. Підручник. - К.: ВПЦ «Київський університет». 2010 – 464 с.
 15. Стецюк В.В., Вахрушев Б.О., Ковальчук І.П. та ін. Рельєф України. Навчальний посібник / За ред. В.В. Стецюка. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 688 с.

Конференції

 • З’їзди Українського географічного товариства (12 з’їздів).
 • Міжнародна наукова конференція «Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України» (7 конференцій).
 • Всеукраїнська наукова конференція «Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія» (7 конференцій).
 • Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна» (14 конференцій).
 • Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Молоді науковці - географічній науці» (12 конференцій).