Кафедра фізичної географії та геоекології

 Завідувач кафедри доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 

Гродзинський Михайло Дмитрович 

тел. 521-32-09

   

 

 У тридцяті роки 19-го сторіччя у новоствореному університеті Святого Володимира в Києві на філософському факультеті в складі фізико-математичного відділу було засновано кафедру фізики та фізичної географії. В перші роки її заснування курс фізичної географії викладали професори В.П. Чехович та Е.А.Кнорр. Окрім фізичної географії, в 1840-1850-их роках читався курс ботанічної географії, що його викладав визначний вчений Р.Е. Траутфеттер, та курс метеорології, що викладався М.П. Авенаріусом. Завдяки його зусиллям 1855 року при кафедрі було засновано метеорологічну обсерваторію, яка відіграла значну роль у становленні й розвитку метеорології та кліматології в Україні.

Як самостійна кафедра фізичної географії була організована 1891 року за ініціативи визначного фізико-географа професора П.І.Броунова. Він очолював кафедру протягом 1891-1895 років, підготував перший в Російській імперії підручник “Основи фізичної географії”. З 1896 по 1914 роки кафедрою керував професор Й.Й.Косогонов. 1914 року кафедру очолив відомий геолог та фізико-географ академік П.А. Тутковський, а протягом 1918-1919 років він також очолював Географічний інститут, який готував фахівців географів. Важливі роботи з фізичної географії України були виконані професором Б.Л. Лічковим, який працював на кафедрі з 1913 по 1927 рік. Зокрема, він розробив схему природничого районування України та дав характеристику виділеним районам (1927 р.).

Із затвердженням радянської влади в Україні університет Св. Володимира був перетворений на Київський інститут народної освіти (КІНО), а кафедру фізичної географії було закрито. Вона була відновлена 1933 року разом з реорганізацією КІНО в Київський університет. Кафедру очолив професор І.К. Половко, який керував нею до 1949 р. З 1953 по 1956 роки кафедру очолював академік П.С. Погребняк - учень і послідовник Г.М.Висоцького. Його праці з лісотипології, ґрунтознавства, фізичної географії та ландшафтознавства мали велике значення для становлення сучасної української фізичної географії та екології.

Важливий етап у розвитку кафедри припав на час її керівництва (1956-1971 рр.) відомим фізико-географом член-кореспондентом НАН України О.М. Мариничем. Співробітники кафедри розробили теоретичні засади, методи та схему фізико-географічного районування України, були розпочаті її детальні та регіональні ландшафтні дослідження. Вагомим результатом цих робіт стала монографія "Фізико-географічне районування Української РСР для цілей сільського господарства" (1968 р.). В 1957 році при кафедрі фізичної географії була створена ґрунтознавча експедиція, що проводила дослідження в Україні, Сибіру, Казахстані.

З 1971 по 1995 рр. кафедрою завідував відомий фізико-географ, ландшафтознавець професор П.Г.Шищенко. За його ініціативи співробітники кафедри розгорнули ландшафтознавчі дослідження прикладного спрямування з геоекологічного обґрунтування проектів і схем містобудівництва, рекреаційних зон, природоохоронних територій, меліоративних систем. Свою сучасну назву кафедра отримала 1995 року при реорганізації кафедри фізичної географії та раціонального природокористування та кафедри екології у дві кафедри – кафедру географії України, яку очолив П.Г. Шищенко, та кафедру фізичної географії та геоекології, завідувачем якої став професор М.Д.Гродзинський.

На сьогодні кафедра є провідною Україні освітньою та науковою установою з проблем фізичної географії, ландшафтної екології, географічних засад раціонального природокористування. Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» і «магістр» за напрямком 040104 – “Географія” спеціальності 8.04010405 «Природнича географія» за двома спеціалізаціями: "Геоекологія" та "Міжнародне екологічне співробітництво". На магістерський рівень приймаються особи з інших факультетів університету та вищих навчальних закладів відповідної спеціалізації. На кафедрі є аспірантура зі спеціальності 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафту.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує двох професорів, докторів наук, 6 доцентів і 3 асистенти, кандидатів наук. До навчального процесу залучаються також провідні вчені наукових установ м. Києва. Викладачами кафедри написані на видані протягом останніх п‘яти років підручники та навчальні посібники з базових нормативних курсів "Ландшафтознавство", "Методологія наукових досліджень", "Екогеографія України", "Географічні інформаційні системи та технології" та ін. Викладачі кафедри приймають активну участь у виконанні наукових досліджень за національними та міжнародними проектами, відзначені престижними грантами та нагородами. У складі кафедри діє навчально-наукова лабораторія екології ландшафту. Вона обладнана приладами провідних зарубіжних фірм, що дозволяє студентам не лише засвоїти сучасні методи аналітичних досліджень у геоекології, а й широко використовувати можливості лабораторії для написання магістерських праць і своїх наукових статей.

Кафедра підтримує широкі міжнародні зв’язки зі спорідненими факультетами зарубіжних університетів, особливо з провідними університетами Росії, Тбіліським університетом, Варшавським, Берлінським, Будапештським, Краківським політехнічним університетами, а також іншими європейськими університетами, науковими установами та міжнародними організаціями. В останні роки плідні контакти налагоджено з університетами Північної Америки та Південної Кореї.