Н а в ч а н н я 

Підготовка фахівців. Кафедра гідрології та гідроекології на географічній основі з викладанням студентам загальногеографічних, фізико-математичних, хіміко-біологічних та спеціальних гідрологічних, гідрохімічних, гідроекологічних і водогосподарських дисциплін, готує з 1998 р. фахівців напряму "гідрометеорологія" (0706) за спеціальністю "гідрологія та гідрохімія" : бакалавр гідрометеорології - 6.040105 (4 роки); спеціаліст - географ-гідролог, гідрохімік-гідроеколог, менеджер, викладач географії, - 7.070602 (5 років); магістр гідрології і гідрохімії, географ-гідроеколог, менеджер, викладач географії, - 8.070602 (6 років).

Набір на навчання на першому курсі становить 15 студентів, а в різні роки ця кількість досягала 30.

Кількість академічних годин, відведених для навчального процесу на 6 років навчання студентів, поділяється наступним чином за циклами: гуманітарної та соціально-економічної підготовки - 1038 годин (415 - лекцій, 623 - практичні); фундаментальної та природничо-наукової підготовки - 1550 годин (487 - лекцій, 1063 - практичні); професійної підготовки - 1600 годин (664 - лекції, 936 - практичні); дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу - 1476 годин (1326 - лекції, 150 - практичні); дисципліни вільного вибору студента - 570 годин ( 321 - лекції, 249 - практичні). Всього 6234 години (3213 годин на лекції, 3021 години на практичних). На практики: навчальні - 1188 годин, виробничі - 1068 годин.

Крім функцій підготовки своїх випускників, кафедра бере участь у становленні фахівців, яких готує географічний факультет, забезпечуючи лекційний курс "Загальна гідрологія з основами океанології" і проведення навчальної гідрологічної практики на І курсі в Канівському заповіднику. На геологічному факультеті кафедра забезпечує викладання курсу "Загальна гідрологія".

Спеціальні дисципліни, які вивчаються на кафедрі: гідрологія суші; гідрометрія; основи гідрохімії; гідробіологія; гідрогеологія з основами інженерної геології, основи гідромеліорації; основи наукових досліджень; руслові процеси і динаміка берегів водосховищ; аналітична, фізична і колоїдна хімія; гідрологія і гідрохімія Україні; статистичні методи в гідрології і гідрохімії; водно-балансові дослідження і розрахунки; гідрофізика; основи гідротехніки; водопостачання та водовідведення: гідроекологічні аспекти; оцінка та прогнозування якості природних вод; гідрологічні прогнози; гідроекологічні проблеми; методика гідрохімічні досліджень; річковий стік і гідрологічні розрахунки; гідравліка ; екологічний менеджмент водних ресурсів, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу природних вод; меліоративна гідрохімія; раціональне використання водних ресурсів; гідрологія і гідрохімія Світового океану; радіоактивність природних вод; утилізація техногенних відходів і охорона вод; водогосподарські розрахунки; інженерна гідрохімія; агрогідрохімія; екологічні аспекти водокористування в Україну; економічні основи водокористування; гідрологія гірських регіонів.

Практики

Під час навчання студенти проходять практики:

  • І курс - навчальна комплексна географічна в Канівському заповіднику;
  • ІІ курс - навчальна гідрометрична і польова гідрохімічна на Богуславському гідролого-гідрохімічних стаціонарі кафедри;
  • ІІІ курс - зимова навчальна гірська гідролометеорологіческая на стаціонарі географічного факультету в Карпатах і виробнича в різних профільних установах і організаціях з виїздом в експедиції;
  • V курс - виробнича для написання дипломних і магістерських робіт (з виїздом в експедиції) та виробнича педагогічна в середніх школах, асистентська - для магістрів.

Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар на р. Рось

Богуславський гідролого-гідрохімічний стаціонар засновано в 1981 р. з ініціативи завідувача кафедри, доктора географічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України В. І. Пелешенка в м. Богуславі Київської області на річці Рось для проведення навчальних практик з гідрометрії та польової гідрохімії студентів кафедри гідрології і гідрохімії (з 2002 р. - кафедра гідрології та гідроекології) та проведення експериментальних науково-дослідних робіт на малих водозборах басейну Росі (наказ ректора університету № 99 від 12.02.1981 р.). Рішенням кафедри в 1985 р. науковим керівником досліджень на стаціонарі було призначено у той час старшого наукового співробітника проблемної науково-дослідної лабораторії гідрохімії, кандидата географічних наук В. К. Хільчевського, згодом - доктор географічних наук, професор, з 2000 р. - завідувач кафедри гідрології та гідроекології.

За понад чверть століття кілька поколінь студентів гідрологів-гідрохіміків другого курсу під керівництвом викладачів кафедри (М.Г. Галущенка, С.М. Лісогора, С.С. Дубняка, В.М. Савицького) отримали практичні навички з вимірювальних гідрометричних робіт на Росі; відбору і хімічному аналізу проб води та оцінки її якості.

Свого часу на Богуславському гідролого-гідрохімічному стаціонарі проходили практику також студенти кафедри метеорології і кліматології географічного факультету.

Зараз, крім гідрологів і гідрохіміків, на стаціонарі проходять практику студенти кафедри геодезії та картографії географічного факультету.

За матеріалами досліджень на стаціонарі розроблені нові методики з оцінки впливу агрохімічних засобів на якість річкових вод, оцінено вміст біогенних речовин і мікроелементів в природних водах, підготовлено та захищено ряд кандидатських і докторських дисертацій з гідрохімічної і гідрологічної тематики (В. К. Хільчевський, С. І. Сніжко, В. І. Осадчий, В. В. Гребінь та ін.).

Наукові дослідження виконуються у співдружності з вченими Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту НАН України та МНС України, який має свою Богуславську польову гідрометеорологічну базу, засновану ще в 1939 р., як науково-дослідна гідрологічна станція в складі Інституту гідрології і гідротехніки АН УРСР.