Кафедра країнознавства та туризму

Завідувач кафедри доктор географічних наук, професор

Любіцева Ольга Олександрівна

тел. 521-33-52

 

 

Кафедра країнознавства та туризму була створена 1990р. і стала першою в Україні кафедрою, а Київський національний університет імені Тараса Шевченка, відповідно, першим в країні вищим навчальним закладом, де було розпочато підготовку фахівців з вищою освітою для сфери туризму у поєднанні з підготовкою географів-країнознавців. З того часу і дотепер кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за двома напрямами, сполучаючи географічну освіту з туристичною і готує за спеціальностями: 1) політична географія, спеціалізації «країнознавство та міжнародні дослідження», «політична географія та геополітика»; 2) туризмознавство, спеціалізації «міжнародний туризм» та «управління туристичною діяльністю». За спеціальністю «туризм» рівня підготовки «бакалавр», «спеціаліст» відкрито заочну форму навчання.

На магістерський рівень приймаються особи з інших факультетів університету та вищих навчальних закладів відповідної спеціалізації. Фахівці з політико-географічних країнознавчих досліджень готуються на базі галузевого стандарту вищої освіти з географії, а фахівці в галузі туризму – з туризмознавства. Вибіркова компонента (вибір ВНЗ та дисципліни, пропоновані на вибір студента) базується на поглибленому вивченні географічних дисциплін, що дозволяє формувати у майбутніх фахівців глобальні підходи і просторове мислення, а класична університетська освіта, в тому числі поглиблене вивчення кількох іноземних мов, сприяє конкурентоздатності випускників.

Під час навчання студенти-туризмознавці проходять фахово орієнтовані практики: після І курсу навчальну на базі Канівського природного заповідника з опанування методик краєзнавчої роботи; після ІІ курсу екскурсознавчу методичну оглядову по Україні та спортивно-оздоровчу на навчальній базі факультету в Карпатах (с.Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області); після ІІІ курсу – виробничу в туристичних компаніях Києва, України та закордоном (Туреччина, Греція); виробничі практики спеціалістів та магістрів також проходять в туроператорських компаніях, з якими кафедра має угоди про співробітництво. Фахівці-країнознавці переважно задіяні в державних структурах: міністерствах, держадміністрації, інших урядових установах, а також в сфері бізнесу (зовнішньоторгові, консалтингові, логістичні компанії).. Магістерськими програмами передбачена також асистентська практика у ВНЗ, яку магістри проходять під керівництвом викладачів кафедри.

Багато студентів починають працювати вже під час навчання і залишаються в установах після проходження виробничої практики Щорічно 3-5 студентів-випускників продовжують навчання за фахом у ВНЗ Європи (Німеччина, Франція, Ірландія, Греція) та США. Підготовлені кафедрою фахівці не тільки працюють, але й підвищують свій кваліфікаційний рівень: майже 30 її випускників стали кандидатами наук. На кафедрі є аспірантура зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

Професорсько-викладацький склад кафедри: 4 доктори наук, професорів; 6 кандидатів наук, доцентів та 3 асистенти, кандидати наук.

При кафедрі діє навчальна лабораторія геоінформації і туризму, при якій відкрито студентський туристичний інформаційний центр. Тут студенти опановують навички ринкової діяльності в сфері формування та просування туристичного та екскурсійного продукту, поширюючи в студентському середовищі університету інформацію про туристичні можливості Києва та регіонів України.

Додаткові можливості з вивчення іноземних мов забезпечує Центр іноземних мов, а фахову орієнтацію – курси з підготовки та підвищення кваліфікації екскурсоводів. З 2007 р. при кафедрі виходить друком збірник наукових праць збірник «Географія та туризм», внесений до переліку фахових видань, в якому публікуються автори не тільки з України, а й з Польщі, Італії, різних регіонів Росії, Казахстану, Азербайджану і коло авторів постійно розширюється.

Професорсько-викладацький колектив кафедри, маючи тісні зв’язки з практикою, намагається враховувати вимоги, які висуваються до підготовки кадрів в динамічних ринкових умовах. Викладачами кафедри підготовлені підручники та навчальні посібники практично по всіх нормативних дисциплінах та частині вибіркових дисциплін, які викладаються на кафедрі: Любіцева О.О., Бабарицька В.К. «Туризмознавство: вступ до фаху» (2008), Любіцева О.О., Панкова Є.В., Стафійчук «Туристичні ресурси України» (2007); Бейдик О.О. «Рекреаційні ресурси України» (2009), Бабарицька В.К., Короткова А.Я., Малиновська О.Ю. «Екскурсознавство з основами музеєзнавства» (2007); Кіптенко В.К. «Менеджмент туризму» (2011); Стафійчук В.І. «Рекреалогія» (2007), Любіцева О.О. «Ринок туристичних послуг» (2003, 2006, 2009), Смирнов І.Г. «Туристичний бізнес» (2009), «Міжнародна логістика» (2011) та ін.

Фахівці кафедри широко залучені до виконання різних державних програм: з розвитку туризму в Україні, з підготовки галузевого стандарту вищої освіти в галузі туризму, є експертами Державної акредитаційної комісії України з напряму «туризм».

Інформаційний обмін підтримується зі спорідненими зарубіжними учбовими закладами у ФРН, Австрії, Угорщині, Польщі, Росії, Болгарії, Грузії, США та Японії. Викладачі кафедри стажувалися у ВНЗ Японії, Великої Британії, США.