Лабораторія картографії та геоінформатики


Перші наукові дослідження на кафедрі астрономії та геодезії, заснована 1838 р. при математичному відділенні філософського факультету (нині кафедра геодезії та картографії) були спрямовані на визначення вихідних геодезичних і відлікових метричних ординат для картографування Південно-західного краю Російської імперії. Вагомим результатом досліджень стало астронометричне визначення Київського меридіану для спостереження небесних тіл, які проходить через місцевий меридіан, що набувало на той час вагомого значення при високоточному визначенні географічних координат. Визначив відповідну геодезичну сталу - перший директор Астрономічної обсерваторії університету Св. Володимира проф. В.Ф.Федоров.

Проводилася наукова робота і раніше 1933 р.

Подальші свідчення про науково-дослідну роботу, що проводилася на кафедрі геодезії та картографії, відомі з часу включення її до складу геолого-географічного факультету університету (1933 р.). Окрема структурна одиниця - лабораторія картографії, безпосередня функція якої була наукова картографічна діяльність, організовано вперше у 1958 р., коли за розпорядженням к.техн.н., проф. А. С. Харченка, на той час був декан географічного факультету, була створена наукова група, для роботи над Атласом Київської області (виданий 1962 р.).

Пізніше у Київському університеті організовано лабораторію комплексного картографування виробничих сил Української РСР. Було визначено основний напрямок роботи - розробка наукових основ комплексного картографування виробничих сил Української РСР і складання атласів природних ресурсів, населення, промисловості, сільського господарства, комплексних фізико-географічних і соціально-економічних карт.

Згодом лабораторія увійшла до складу Сектору географії АН УРСР, а на кафедрі геодезії та картографії почала працювати науково-дослідна група картографії, завдання якої полягало у створенні шкільного краєзнавчого атласу Української РСР.

У 1972 р. науково-дослідну групу кафедри було реорганізовано у "Лабораторію комплексного картографування", співробітники якої виконували тему "Національний атлас Української РСР". Була розроблена концепція створення багатотомного Атласу УРСР, першим томом якого було визначено Атлас природных русловий и естественных ресурсов УССР; почалися роботи над картами для "Атласу історії України" та атласу "Київська область".

У 1975 р. кафедральну науково-дослідну лабораторію в статусі картографічної групи було приєднано до гідрохімічної лабораторії для виконання теми "Наукові основи картографічного забезпечення удосконалення управління народним господарством та розробка заходів по охороні навколишнього середовища, раціонального використання та відновлення природних ресурсів УРСР" (науковий керівник - проф. В. І. Пелешенко). Велися роботи над шкільно-краєзнавчими атласами для Атласу історії та багатотомної історії України.

У 1980 р. на базі картографічної групи створено Сектор геодезії та картографії (науковий керівник - проф. В. М. Сердюков), де виконувалися наукові дослідження з декількох напрямків геодезії, картографії та фотограмметрії.

1983 р. сектор отримав статус Науково-дослідної лабораторії геодезії, картографії та фотограмметрії. Пріоритетним напрямком роботи цього науково-виробничого підрозділу стало тематичне й атласне картографування, прикладні геодезичні та фотограмметричні дослідження. 1983 - 1990 рр. роботу очолював к.техн.н. В. В. Пастух. В лабораторії виконувалися теми: "Розробка системи карт, географічних основ для шкільно-краєзнавчих атласів. Картографо-геодезичне забезпечення соціально-економічного розвитку і планування УРСР" (1981-1985 рр.); "Дослідження способів картографічного моделювання природних і соціально-економічних територіальних систем (на прикладі УРСР та її регіонів) (1986-1990 рр.);"Розробка та удосконалення методів стійкості споруд на території Києво-Печерського заповідника" (науковий керівник - д.т.н. А. Г. Григоренко) та інші.

1990-1995 рр. завідувачем НДЛ був к.г.н., доц. А. М. Молочко. 1995-2012 рр. лабораторію очолював д.г.н. проф. В. О. Шевченко.

2003 р. НДЛ змінює назву на Науково-дослідну лабораторію "Картографії та геоінформатики", яка 2008 р. реорганізована в Науково-дослідний сектор "Картографії та геоінформатики". У цей час роботи були спрямовані на вирішення проблем з тем: "Картографічне моделювання, розробка концепції і визначення основних географічних сталих параметрів території України (1990-1996 рр.); "Розробка основ тематичного ГІС-картографування для потреб освіти в Україні" (1997-2000 рр.); "Геоінформаційне картографування для вирішення військових і народно-господарських завдань" (2001-2005 рр.); "Географічна наука: понятійно-термінологічний апарат" (2002-2005 рр.); "Геоінформаційне картографування: проблемно-орієнтований підхід та семіотичні основи" (2006-2010 рр.).

З квітня 2012 р. завідувачем НДС призначено д.г.н., доц. Даценко Л.М., під її керівництвом виконується держбюджетна тема "Теоретичні та прикладні картосеміотичні основи моделювання стану навколишнього середовища" (2011-2015 рр.), яка є надзвичайно актуальною для України в контексті підвищеної уваги до моделювання змін у сучасному світі.

В нинішньому НДС успішно розвиваються сучасні напрями тематичного й проблемно-орієнтованого картографування: для забезпечення туристської діяльності, еколого та медико-географічного ГІС-картографування, для потреб вищої школи. Проводиться аналіз існуючого досвіду картографічного моделювання. Колектив лабораторії (сектору) тривалий час забезпечує науково-організаційні умови для практичної реалізації загальноукраїнського періодичного видання, присвяченого загальним питанням картографії (1996-2009 рр. - "Картографія та вища школа", з 2010 р. - "Часопис картографії". З 2000 р. (вип. 4) збірник зареєстровано у ВАК України як фахове видання з географічних наук.